Specjalizacje

Praktyka kancelarii obejmuje prawie wszystkie obszary prawa

Specjalizacje

Praktyka kancelarii obejmuje prawie wszystkie obszary prawa
separator

Poznaj nasze specjalizacje

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe

W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zarządzaniem spółkami, grupami kapitałowymi, działalnością na rynku finansowym czy dotyczących rozliczeń podatku VAT.

Jest to wiodąca kompetencja prof. Michała Królikowskiego i jego współpracowników: Łukasza Strycharczyka, Arkadiusza Górskiego, Pauliny Sątowskiej oraz Mateusza Mickiewicza.

Prawo karne

Angażujemy się również w skomplikowane sprawy naszych klientów z pozostałych obszarów prawa karnego, w tym reprezentujemy pokrzywdzonych, podejrzanych lub oskarżonych odpwiednio w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Wyróżnia nas w tym zakresie szczególna kompetencja doktrynalna, która pozwala nam być bardziej przekonywającym dla sądu, a także umiejętności w zakresie technik i taktyk kryminalistycznych.

Usługi z tego zakresu świadczy zespół w osobach: prof. Michał Królikowski, Łukasz Strycharczyk, Paulina Sątowska, Arkadiusz Górski.

Postępowania z zakresu kontroli skarbowej

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw klientów poddanych kontroli ze strony administracji skarbowej, w szczególności w zakresie wydawania decyzji o wymiarze należnego podatku w obrocie paliwami, stalą, elektroniką, artykułami spożywczymi przez dużych brokerów na rynku. Wyróżniamy się nastawieniem na pragmatyczne określanie celów wspólnie z klientami i nowatorskimi rozwiązaniami podejmowanymi dla ich realizacji.

W tym zakresie sprawy prowadzą: prof. Michał Królikowski, dr Jarosław Maćkowiak i Arkadiusz Górski.

Spory korporacyjne

Wykorzystując doświadczenie naszego zespołu, oferujemy wsparcie w zakresie prowadzenia sporów korporacyjnych, w tym podczas działalności organów spółek kapitałowych, przy prowadzeniu postępowań przed sądem, przeciwdziałaniu wrogiemu przejęciu lub sanowaniu skutków takiego przejęcia, prowadzeniu negocjacji mających na celu ugodowe zakończenie sporu korporacyjnego. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu sporem korporacyjnym, w tym związanymi z nim, toczonymi jednocześnie, kilkudziesięcioma postępowaniami sądowymi.

W tym zakresie praktykę kancelarii prowadzi prof. Michał Królikowski i Mateusz Mickiewicz.

Nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału samorządu lokalnego w regulowaniu statusu prawnego nieruchomości.

W tym zakresie wiodącą rolę odgrywa: dr Jarosław Maćkowiak wraz ze współpracującymi Mateuszem Mickiewiczem i Filipem Wawrzakiem.

Spory cywilne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prowadzenia sporów przed sądami cywilnymi. Specjalizujemy się w zarządzaniu tymi procesami dla szerszego celu gospodarczego naszych klientów, aczkolwiek oferujemy również ścisłe zastępstwo procesowe.

W tym zakresie usługi świadczy zespół w osobach: prof. Michała Królikowskiego, Matusza Mickiewicza, Pauliny Sątowskiej i Arkadiusza Górskiego.

Zarządzanie indywidualnym ryzykiem gospodarczym

Oferujemy obsługę w zakresie identyfikowania i minimalizowania ryzyka gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, a zwłaszcza odpowiedzialności za prowadzenie spraw majątkowych podmiotu. Głównym zadaniami zespołu jest określenie ryzyka i zarządzanie nim, poprzez wykazanie prawdopodobieństwa jego zmaterializowania, potencjalnych skutków tego zjawiska przy jednoczesnym wskazaniu korzyści, jakie podmiot może uzyskać. Dla pełnej realizacji wspólnego celu, świadczymy pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, dostosowanych do charakteru prowadzonej działalności.

W tym zakresie praktykę kancelarii realizuje zespół w osobach prof. Michała Królikowskiego i Mateusza Mickiewicza, Arkadiusza Górskiego i Łukasza Strycharczyka (działalność spółek kapitałowych), a także dra Jarosława Maćkowiaka (działalność samorządu lokalnego oraz działalność w obszarze właściwości regulatorów rynku)

Postępowania administracyjne w zakresie nakładanych kar pieniężnych

Specjalnością kancelarii jest reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących kar pieniężnych nakładanych przez organy administracji, ze szczególnym uwzględnieniem kar związanych z niedochowaniem przez spółkę publiczną obowiązku informacyjnego, manipulacją instrumentami finansowymi lub sprawami środowiskowymi. Reprezentujemy klientów na wszystkich szczeblach postępowania, od spraw toczących się przed organem administracji, do spraw zawisłych przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sprawy z tego zakresu prowadzi zespół pod kierownictwem prof. Michała Królikowskiego i dra Jarosława Maćkowiaka, ze szczególnym zaangażowaniem Mateusza Mickiewicza, Pauliny Sątowskiej i Arkadiusza Górskiego.